Μετά τη συμφωνία και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και της αναδόχου εταιρείας ξεκινούν οι εργασίες για την δημιουργία μουσουλμανικού τεμένους στον Βοτανικό.

Διαβάστε ακόμα:  Αυτός ήταν ο καλύτερος μήνας του 2021 για τα παγκόσμια αεροπορικά ταξίδια

Το κόστος του έργου υπολογίζεται στα 886.963,17 ευρώ, ενώ η συνολική προθεσμία του έχει καθοριστεί σε έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ï ÷þñïò üðïõ ðñüêåéôáé íá áíåãåñèåß ìïõóïõëìáíéêü ôÝìåíïò óôï Âïôáíéêü, ÁèÞíá ÔåôÜñôç 12 Ïêôùâñßïõ 2016. Ôï ÷þñï, Ýíá åãêáôáëåëåéìÝíï ïéêüðåäï, ðåñéöñïõñïýí ìÝëç ôïõ "Óõëëüãïõ ÅöÝäñùí Ðïëéôþí - Ïðëéôþí" ðïõ áíôéäñïýí óôçí áíÝãåñóç ôåìÝíïõò êáé æçôïýí ôçí áîéïðïßçóç ôïõ ìå Üëëï ôñüðï. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Ï ÷þñïò üðïõ ðñüêåéôáé íá áíåãåñèåß ìïõóïõëìáíéêü ôÝìåíïò óôï Âïôáíéêü, ÁèÞíá ÔåôÜñôç 12 Ïêôùâñßïõ 2016. Ôï ÷þñï, Ýíá åãêáôáëåëåéìÝíï ïéêüðåäï, ðåñéöñïõñïýí ìÝëç ôïõ "Óõëëüãïõ ÅöÝäñùí Ðïëéôþí - Ïðëéôþí" ðïõ áíôéäñïýí óôçí áíÝãåñóç ôåìÝíïõò êáé æçôïýí ôçí áîéïðïßçóç ôïõ ìå Üëëï ôñüðï. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Ï ÷þñïò üðïõ ðñüêåéôáé íá áíåãåñèåß ìïõóïõëìáíéêü ôÝìåíïò óôï Âïôáíéêü, ÁèÞíá ÔåôÜñôç 12 Ïêôùâñßïõ 2016. Ôï ÷þñï, Ýíá åãêáôáëåëåéìÝíï ïéêüðåäï, ðåñéöñïõñïýí ìÝëç ôïõ "Óõëëüãïõ ÅöÝäñùí Ðïëéôþí - Ïðëéôþí" ðïõ áíôéäñïýí óôçí áíÝãåñóç ôåìÝíïõò êáé æçôïýí ôçí áîéïðïßçóç ôïõ ìå Üëëï ôñüðï. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Ï ÷þñïò üðïõ ðñüêåéôáé íá áíåãåñèåß ìïõóïõëìáíéêü ôÝìåíïò óôï Âïôáíéêü, ÁèÞíá ÔåôÜñôç 12 Ïêôùâñßïõ 2016. Ôï ÷þñï, Ýíá åãêáôáëåëåéìÝíï ïéêüðåäï, ðåñéöñïõñïýí ìÝëç ôïõ "Óõëëüãïõ ÅöÝäñùí Ðïëéôþí - Ïðëéôþí" ðïõ áíôéäñïýí óôçí áíÝãåñóç ôåìÝíïõò êáé æçôïýí ôçí áîéïðïßçóç ôïõ ìå Üëëï ôñüðï. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Φωτογραφίες: ΑΠΕ/ΜΠΕ

- Advertisement -
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ