Το πράσινο φως για την προκήρυξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη χορήγηση άδειας καζίνο στο πρώην Διεθνές Αεροδρόµιο του Ελληνικού δίνει η ψήφιση του Άρθορυ 109 του πολυνομοσχεδίου. Η σχετική ρύθμιση ανοίγει το δρόμο και για τη την μεταγκατάσταση καζίνο.

Αποτέλεσμα εικόνας για ελληνικο

Διαβάστε τη ρύθμιση, όπως ψηφίστηκε…

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α΄ 62) προστίθεται εδάφιο ιβ’ ως ακολούθως:

«ιβ΄. Mε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών χορηγείται µία (1) άδεια λειτουργίας καζίνο εντός της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσµά, όπως η περιοχή αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70). Για τη χορήγηση της άδειας λαµβάνεται υπόψη το Σχέδιο Γενικής Διάταξης, όπως αυτό ορίζεται στην από 14 Νοεµβρίου 2014 Σύµβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών µεταξύ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ, της HELLINIKON GLOBAL I SA, της LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ως εκ τρίτου συµβαλλόµενου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4422/2016 (Α΄ 181).»

Πράσινο φως για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό - Ανοίγει ο δρόμος & για τη μετεγκατάσταση καζίνο

2. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσµά διεξάγεται διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισµός, µε προκήρυξη του Υπουργού Οικονοµικών. Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες διεξαγωγής του διαγωνισµού, όπως η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισµού, ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης και άλλες λεπτοµέρειες που αφορούν στην εν γένει διαδικασία, το χρονοδιάγραµµα και την κατακύρωση. Η προκήρυξη του διαγωνισµού, και η άδεια περιλαµβάνει πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη και τη λειτουργία καζίνο, λαµβανοµένων υπ’ όψιν του Σχεδίου Γενικής Διάταξης και του χρόνου λειτουργίας του καζίνο.

Αποτέλεσμα εικόνας για καζινο παρνηθα

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α΄ 62) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η ακριβής θέση κάθε καζίνο, µέσα στα όρια των ανωτέρω περιοχών, η έγκριση των κτιριακών εγκαταστάσεων, η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε την άδεια λειτουργίας των καζίνο θέµα, ρυθµίζεται ή και τροποποιείται µε απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., κατά την κρίση της, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στον παρόντα νόµο. Σε περίπτωση µετεγκατάστασης, µε την ίδια απόφαση δύνανται να τροποποιούνται, πλέον των ανωτέρω, το ειδικό ετήσιο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 2 καθώς και τα αντισταθµιστικά οφέλη, τα οποία συµβατικά έχουν αναλάβει να παρέχουν τα καζίνο προ της µετεγκατάστασής τους, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν υπεραξία που δηµιουργείται για την επιχείρηση καζίνο από τη µετεγκατάσταση αυτή. Οι χορηγούµενες άδειες είναι οριστικές και δεν επιτρέπεται η χορήγηση προσωρινών αδειών ή οποιαδήποτε λειτουργία της επιχείρησης κατά παρέκκλιση από τους όρους που ορίζονται στην άδεια.

- Advertisement -
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ