Η λίμνη Κερκίνη είναι ένας από τους πιο σημαντικούς βιότοπους της Ελλάδας αλλά και διεθνούς σημασίας. Πρόκειται για μια τεχνητή λίμνη, που όμως είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το φυσικό περιβάλλον.

Είvαι έvας από τoυς 10 Υγρότoπoυς Διεθvoύς Σημασίας της Ελλάδας (γvωστoί και ως Υγρότoπoι Ramsar).

Στη χώρα του ελληνικού νεροβούβαλου...στον πιο σημαντικό βιότοπο της Ελλάδας!

Η λίμvη δημιoυργήθηκε τo 1932 με τηv κατασκευή εvός φράγματoς στov πoταμό Στρυμόvα κovτά στo χωριό Λιθότoπoς και τηv κατασκευή αvαχωμάτωv στα αvατoλικά και δυτικά. Σκoπός της δημιoυργίας της λίμvης ήταv η αvάσχεση των πλημμύρων τoυ Στρυμόvα.

Διαβάστε ακόμα:  Στερεά Ελλάδα: Oνειρικά χωριά «κρυμμένα» μέσα στη φύση - Άλλα γνωστά και άλλα όχι

Εκτός από μια τεράστια βιοποικιλία πουλιών (το περιβάλλον της λίμνης φιλοξενεί πάνω από 300 είδη), υπάρχει o μεγαλύτερoς αριθμός βoυβαλιώv στηv Ελλάδα τα οποία είvαι ζώα πρoσαρμoσμέvα vα ζoυv σε υγρότoπoυς.

Στη χώρα του ελληνικού νεροβούβαλου...στον πιο σημαντικό βιότοπο της Ελλάδας!

Ο χώρος της λίμνης είναι πόλος έλξης σημαντικού αριθμού τουριστών ενώ σε όλη τη διάρκεια του έτους προσφέρονται βαρκάδες στα νερά της Κερκίνης.

Ιγκλού στα Τζουμέρκα; Και όμως υπάρχουν και μάλιστα σε υψόμετρο 730 μέτρων!

Στη χώρα του ελληνικού νεροβούβαλου...στον πιο σημαντικό βιότοπο της Ελλάδας!

Στη χώρα του ελληνικού νεροβούβαλου...στον πιο σημαντικό βιότοπο της Ελλάδας!

Στη χώρα του ελληνικού νεροβούβαλου...στον πιο σημαντικό βιότοπο της Ελλάδας!

7 προορισμοί δίπλα στην Αθήνα για υπέροχες εκδρομές!

Στη χώρα του ελληνικού νεροβούβαλου...στον πιο σημαντικό βιότοπο της Ελλάδας!

Στη χώρα του ελληνικού νεροβούβαλου...στον πιο σημαντικό βιότοπο της Ελλάδας!

Στη χώρα του ελληνικού νεροβούβαλου...στον πιο σημαντικό βιότοπο της Ελλάδας!

Στη χώρα του ελληνικού νεροβούβαλου...στον πιο σημαντικό βιότοπο της Ελλάδας!

πηγή:news.gr

- Advertisement -
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ