Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2024
36.2 C
Athens
ΑρχικήΑσίαΟι πιο εντυπωσιακές γέφυρες του κόσμου

Οι πιο εντυπωσιακές γέφυρες του κόσμου

Από τις τεράστιες και ασφαλτοστρωμένες, μέχρι της πέτρινες, οι πιο απίστευτες γέφυρες του κόσμου, βρίσκονται παρακάτω. Θα συναντήσουμε  από την πιο αρχαία μέχρι την φουτουριστική, καθώς και την εκπληκτική γέφυρα Vasco da Gama μήκους 7,6 μιλίων στη Λισαβόνα, και το υδραγωγείο Pont du Gard που έχει 35 αψίδες και βρίσκεται στη Γαλλία.

The Ponte Vasco da Gama is Europe's longest bridge, crossing the Tagus estuary to bypass Lisbon. The cable-stayed main span is 420m (1,378ft) and the full length is 7.67 miles. It is built to withstand a major earthquake, and to have a life expectancy of 120 years

Το Ponte Vasco da Gama είναι η μακρύτερη γέφυρα της Ευρώπης, που διασχίζει τις εκβολές του Τάγου για να παρακάμψει τη Λισαβόνα. Το κύριο άνοιγμα των καλωδίων είναι 420 μέτρα  και το πλήρες μήκος είναι 7.67 μίλια. Είναι χτισμένο ώστε να αντέχει σε μεγάλο σεισμό και να έχει διάρκεια ζωής 120 ετών.

- Advertisement -
Built over the Gard River in France between 40 and 60CE, the Pont du Gard is 902ft long and is the highest Roman aqueduct (164ft), once carrying around 200,000 cubic metres of water a day on an imperceptible gradient of 1/3000. Its two lower levels were built without mortar. In use as an aqueduct until the sixth century, it owed its survival to being used as a roadway

Το Pont du Gard, χτισμένο πάνω από τον ποταμό Gard στη Γαλλία μεταξύ 40 και 60 μΧ, έχει μήκος 902 πόδια και είναι το υψηλότερο ρωμαϊκό υδραγωγείο (164 πόδια). Κάποτε μετέφερε περίπου 200.000 κυβικά νερού ημερησίως. Τα δύο χαμηλότερα επίπεδα κατασκευάστηκαν χωρίς κονίαμα. Χρησιμοποιήθηκε ως υδραγωγείο μέχρι τον 6ο αιώνα, και έπειτα ως κανονική πεζογέφυρα.

The five arches of the Kintai Bridge in Japan that seemingly float up from their solid stone piers present a superb example of all-wood construction, using Japanese zelkova, pine, cypress, chestnut and oak. In this form, the bridge dates back to 1673, though rebuilding was required in 1950 when the arches were washed away. Kintai means 'gold brocade sash'

Οι πέντε καμάρες της Γέφυρας Kintai στην Ιαπωνία που φεύγουν φαινομενικά από τις πέτρινες βάσεις. αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα κατασκευής από ξύλο, χρησιμοποιώντας ιαπωνικά πεύκα, κυπαρίσσι, καστανιά και δρυ. Με αυτή τη μορφή, η γέφυρα χρονολογείται από το 1673, αν και η ανακατασκευή έγινε το 1950.

Πέντε στάσεις εκεί που η ηπειρωτική Ελλάδα θυμίζει νησί

Europe’s longest vertical-lift bridge, the Pont Jacque Chaban-Delmas in Bordeaux, opened in 2013. It allows large ships to pass on the Garonne River. Its 2,600-tonne central lifting span is counter-balanced by 600-tonne weights in the four towers. The span is steel, the towers are concrete and the lighting systems emphasise its vertical lines

Η μεγαλύτερη ανυψωμένη γέφυρα της Ευρώπης, το Pont Jacque Chaban-Delmas στο Μπορντό, άνοιξε το 2013. Επιτρέπει στα μεγάλα πλοία να περάσουν στον ποταμό Garonne. Το κεντρικό τμήμα ανύψωσης των 2.600 τόνων αντισταθμίζεται από τα βάρη των 600 τόνων στους τέσσερις πύργους. Η κατασκευή  είναι από χάλυβα και οι πύργοι από σκυρόδεμα ενώ τα συστήματα φωτισμού τονίζουν τις κάθετες γραμμές τους.

Built in the late 18th century across the River Brathay, Slaters' Bridge in Cumbria is a combination of arch and slab and was on a pack-horse route to carry slates from quarries in the hills. The voussoirs (arch stones) are up to 4.3ft long. The width of only 4.2ft meant it required very careful passage

Χτισμένο στα τέλη του 18ου αιώνα, απέναντι από τον ποταμό Brathay, η γέφυρα Slaters στη Cumbria είναι ένας συνδυασμός καμάρας και πλάκας και ήταν σε μια διαδρομή για να μεταφέρει πλάκες από λατομεία στους λόφους. Τα voussoirs (πέτρες τόξου) έχουν μήκος έως και 4,3 πόδια. Το πλάτος μόνο 4,2 πόδια σήμαινε ότι απαιτείται πολύ προσεκτική διέλευση.

Carrying water to the Roman city of Emerita Augusta over the Albarregas River in Spain, the Aqueduct de los Milagros was built soon after 100CE, when Roman engineering reached a high point during the reign of Trajan. Nowadays, it is favoured by storks for nest-building. Its maximum height is 98.5ft and the longest span between piers is 14.8ft

Μεταφέροντας νερό στη ρωμαϊκή πόλη της Emerita Augusta πάνω από τον ποταμό Albarregas στην Ισπανία, το υδραγωγείο de los Milagros χτίστηκε αμέσως μετά το 100 μ.Χ., όταν η ρωμαϊκή τεχνολογία έφτασε σε υψηλό σημείο κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Τραϊανού. Σήμερα, ευνοείται από τους πελαργούς για την κατασκευή φωλιών. Το μέγιστο ύψος του είναι 98,5 πόδια και το μεγαλύτερο μήκος μεταξύ των πεσσών είναι 14,8ft.

Between 1849 and 1851 the teakwood U Bein Bridge in Myanmar was built across the Taung Tha Man Lake, using timbers from a dismantled palace. In total 1,086 pillars support it but some of the originals have been replaced by concrete. It is 3,967ft long, with four wooden pavilions, and nine movable spans to allow boats to pass

Μεταξύ του 1849 και του 1851 η γέφυρα Teakwood U Bein Bridge στη Μιανμάρ, χτίστηκε στη λίμνη Taung Tha Man, χρησιμοποιώντας ξύλα από ένα αποσυναρμολογημένο παλάτι. Συνολικά υποστηρίζεται από 1.086 πυλώνες, αλλά ορισμένα από τα πρωτότυπα έχουν αντικατασταθεί από σκυρόδεμα. Είναι μήκους 3,967 ποδιών, ενώ έχει τέσσερα ξύλινα κιόσκια και εννέα κινητά περιθώρια για να επιτρέψουν τη διέλευση των σκαφών.

Spanning the outlet from Kunming Lake to the Yu River in the Summer Palace Complex, the Jade Belt Bridge's high arch was designed to allow passage to the imperial barge in Beijing. But it is also known as 'Moon Bridge': the arch and its reflection in the water making a full circle. Built between 1715 and 1764, its name comes from the decorated archivolts, said to resemble jade ornamentsΠερνώντας από τη λίμνη Κουνμίνγκ στον ποταμό Yu, στο συγκρότημα Summer Palace, το ψηλό τόξο της Γέφυρας του Jade Belt σχεδιάστηκε για να επιτρέψει τη μετάβαση του αυτοκρατορικού σκάφους στο Πεκίνο. Αλλά είναι επίσης γνωστή ως «Γέφυρα του φεγγαριού»: η αψίδα και η αντανάκλασή της στο νερό που κάνει έναν πλήρη κύκλο. Χτισμένο μεταξύ 1715 και 1764, το όνομά του προέρχεται από τις διακοσμητικές λεπτομέρειες που λένε ότι μοιάζουν με στολίδια νεφρίτη.

Between the two cable-stayed Bhumibol Bridges to the south of Bangkok is a multi-level spiral interchange above the Chao Phraya River, linking the north-south route over the bridges with the western approach, and reaching a height of 164ft. Both built to the same design, the bridges have concrete towers in elongated diamond shape

Οι δύο ενωμένες  Bhumibol Bridges στα νότια της Μπανγκόκ είναι μια πολυεπίπεδη σπειροειδής εναλλαγή πάνω από τον ποταμό Chao Phraya, που συνδέει τη διαδρομή Βορρά-Νότου με καμπυλωτή προσέγγιση και φτάνει σε ύψος 164ft. Και οι δύο κατασκευάστηκαν με τον ίδιο σχεδιασμό και έχουν πύργους από σκυρόδεμα σε σχήμα επιμήκους διαμαντιού.

Named after Emperor Charles IV in Prague, before 1870 it was simply known as 'the Stone Bridge'. Built over the Vltava River between 1357 and 1402 of Bohemian sandstone, it has a fortified tower at each end. Its 16 arches vary in span, from 16.62 to 23.28m (54.5 to 84ft). The 30 statues that line it are now replicas of the originals

Ονομάστηκε από τον αυτοκράτορα Κάρολο IV στην Πράγα. Πριν από το 1870 ήταν απλά γνωστή ως «η πέτρινη γέφυρα». Χτισμένο πάνω από τον ποταμό Μολδάβα μεταξύ 1357 και 1402, η μποεμική κατασκευή, διαθέτει έναν πύργο σε κάθε άκρο. Οι 16 καμάρες ποικίλλουν από 16,62 έως 23,28 μ. (54,5 έως 84 πόδια). Τα 30 αγάλματα που υπάρχουν, είναι τώρα απλά αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Πηγή: dailymail.co.uk

Τελευταία Άρθρα

Follow us

110,300LikesΚάντε Like
88,203 FollowersΑκολουθήστε
173,000SubscribersΕγγραφή
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ