Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024
22.2 C
Athens
ΑρχικήΕλλάδαΠελοπόννησοςΚαρτποσταλικό τοπίο: "Βουτιά" στους καταρράκτες του Νέδα! (photos)

Καρτποσταλικό τοπίο: “Βουτιά” στους καταρράκτες του Νέδα! (photos)

-

Ο ποταμός Νέδα βρίσκεται στην Πελοπόννησο. Το ποτάμι πήρε την ονομασία του από την νύμφη Νέδα. Η Νέδα είναι γνωστή καθώς μαζί με τον ποταμό Έρκυνα είναι τα δυο μοναδικά ποτάμια της Ελλάδας που έχουν θηλυκό όνομα.

normal_neda

Η Νέδα πηγάζει από το όρος Λύκαιο, στα σύνορα των νομών Ηλείας και Μεσσηνίας. Όπως αναφέρει ο Παυσανίας, η Νέδα όριζε από την αρχαιότητα τα σύνορα των δυο νομών. Εκβάλλει στο Ιόνιο πέλαγος, μεταξύ των ακτών της Κυπαρισσίας και της Ζαχάρως.

Ç ÍÝäá åßíáé ðïôÜìé ôçò ÐåëïðïííÞóïõ ðïõ âñßóêåôáé óôá óýíïñá ôùí íïìþí Çëåßáò êáé Ìåóóçíßáò. ÐçãÜæåé áðü ôï üñïò Ëýêáéï, ñÝåé ðñïò ôá äõôéêÜ êáé åêâÜëëåé óôï Éüíéï ðÝëáãïò, ìåôáîý ôùí áêôþí ôçò Êõðáñéóóßáò êáé ôçò Æá÷Üñùò. Ôï ìÞêïò ôçò åßíáé 32 ÷éëéüìåôñá. ×áñáêôçñéóôéêü ôçò åßíáé ðùò ðñüêåéôáé ãéá ôï Ýíá áðü ôá äýï ðïôÜìéá óôçí ÅëëÜäá, ìáæß ìå ôçí ¸ñêõíá, ðïõ Ý÷åé èçëõêü üíïìá. Ôï ðïôÜìé ðÞñå ôçí ïíïìáóßá ôïõ áðü ôçí íýìöç ÍÝäá. Ï ðïôáìüò áðü ôçí áñ÷áéüôçôá üñéæå ôá óýíïñá ôçò Çëåßáò áðü ôçí Ìåóóçíßá, üðùò áíáöÝñåé ï Ðáõóáíßáò.[1] ÊïíôÜ óôéò ü÷èåò ôïõ ðïôáìïý âñéóêüôáí ç áñ÷áßá ÖéãÜëåéá êáé ï íáüò ôïõ Åðéêïýñåéïõ Áðüëëùíá óôéò ÂÜóóåò. Ï ðïôáìüò óå Ýíá ìåãÜëï ôìÞìá ôïõ äéáó÷ßæåé ÷áñÜäñá ìå ðïëý ðëïýóéá âëÜóôçóç. ÊáôÜ ìÞêïò ôçò ðïñåßáò ôïõ äçìéïõñãïýíôáé êáôáññÜêôåò. Ï ìåãáëýôåñïò âñßóêåôáé êïíôÜ óôçí Öéãáëåßá êáé Ý÷åé ýøïò ðåñßðïõ 50 ìÝôñá. Áðü ôç Âéêéðáßäåéá, ôçí åëåýèåñç åãêõêëïðáßäåéá

Ο ποταμός σε ένα μεγάλο τμήμα του διασχίζει χαράδρα με πολύ πλούσια βλάστηση. Κατά μήκος της πορείας του δημιουργούνται καταρράκτες. Ο μεγαλύτερος βρίσκεται κοντά στην Φιγαλεία και έχει ύψος περίπου 50 μέτρα.

neda

Πηγή: www.pronews.gr

Follow us

110,239LikesΚάντε Like
88,068 FollowersΑκολουθήστε
168,000SubscribersΕγγραφή
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ