Áèçíáßïò ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ãéá ôéò ìåôáêéíÞóåéò ôïõ ôï Ìåôñü äéáâÜæåé áíáêïßíùóç ðïõ ðëçñïöïñåß ôï åðéâáôéêü êïéíü üôé ïé åñãáæüìåíïé óôá ìÝóá ìåôáöïñÜò ðñáãìáôïðïéïýí óôÜóç åñãáóßáò äéáìáñôõñüìåíïé ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ ôçò êõâÝñíçóçò, ÁèÞíá Ôñßôç 27 Áðñéëßïõ 2010 . ÁÐÅ/ÁÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Συνεχίζεται και αυτό το Σαββατοκύριακο η τοποθέτηση των μηχανισμών για το ηλεκτρονικό εισιτήριο στους σταθμούς του Μετρό.

Kλειστοί το Σαββατοκύριακο τέσσερις σταθμοί του Μετρό

Έτσι, το διήμερο 14-15 Ιανουαρίου δεν θα λειτουργήσουν οι σταθμοί «Σεπόλια», «Μεταξουργείο» (γραμμή 2) και «Ευαγγελισμός», «Κατεχάκη» (γραμμή 3).

- Advertisement -
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ