Έξυπνο ρομπότ αεροδρόμιο
Ôï ñïìðüô Pepper ðïõ åíçìåñþíåé ôï åðéâáôéêü êïéíü óôï áåñïäñüìéï "ÅëåõèÝñéïò ÂåíéæÝëïò", ùò ðñïò ôá ìÝôñá ðñïóôáóßáò áðü ôïí êïñïíïúü ðïõ ðñÝðåé íá ôçñïýíôáé åíôüò ôïõ áåñïäñïìßïõ êáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôùí ðôÞóåùí. (EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)

Νέες αλλαγές γίνονται στα αεροδρόμια της χώρας και όχι μόνο εν όψει του ανοίγματος των συνόρων την 1η Ιουλίου. Ωστόσο, πολλοί είναι οι παράμετροι που έχουν ληφθεί υπόψιν καθώς πολλές χώρες καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες εστίες μολύνσεων από την πανδημία του κορονοϊού.

- Advertisement -

Τα “έξυπνα” ρομπότ

Τα έξυπνα ρομπότ Peppers τοποθετήθηκαν στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος και δίνουν τις απαραίτητες συμβουλές στους ταξιδιώτες για τα μέτρα ασφάλειας κατά του κορονοϊού.

Δείτε τα στο παρακάτω βίντεο:

Η “έξυπνη” εφαρμογή

Εκτός από τα “έξυπνα” ρομπότ που έχουν τοποθετηθεί στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, θα πραγματοποιείται και ένας “έξυπνος” δειγματοληπτικός έλεγχος από την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Αυτός θα γίνεται σε όλες τις επίσημες πύλες της χώρας (χερσαίες, από θαλάσσης και αέρος).

Βασικός στόχος είναι μέσα από αλγοριθμικά δεδομένα και εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης να εντοπίζονται τα άτομα κατά την είσοδο τους στην χώρα, που μπορεί να έχουν αυξημένες πιθανότητες να μεταφέρουν τον ιό, ανάλογα και με την χώρα προέλευσης τους.

Παράλληλα, θα υπάρχουν και οι ειδικά διαμορφωμένες φόρμες PLF που θα πρέπει να συμπληρώνουν οι τουρίστες πριν από την είσοδο τους στη χώρα.

Δείτε αναλυτικά στο βίντεο:

Δείτε επίσης στο travelstyle.gr:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ